WWW.FURCA.SK
Gréckokatolícka cirkev Furča

Ikona Božej Múdrosti v kontexte byzantskej tradície           Človek odjakživa túži spoznávať svet okolo seba a uvažovať o ňom. Už v staroveku existovala skupina ľudí, ktorí nielen spoznávali svet okolo seba, ale snažili sa hľadať aj hlbší zmysel vecí a udalostí. Nazývali sa filozofi, lebo mali radi múdrosť. Slovo filozofia pochádza z gréčtiny a je zložené z dvoch slov: filo – milujem a sofia –múdrosť. Pythagoras nazýval sám seba filo-sofos, a nie sofos (múdry), teda nie ten, kto už dosiahol múdrosť ale ten, kto ju miluje, a preto ju hľadá.

V biblickom slova zmysle je múdrosť chápaná skôr prakticky – ako umenie dobre žiť. Človek ju objavuje vtedy, keď objavuje skrytý zmysel vecí okolo seba. Tento „skrytý zmysel vecí“, ktorý „múdry“ človek spoznáva, je vlastne odrazom Božej múdrosti, s ktorou bol celý svet stvorený. Pre toho, kto je plný „múdrosti“, sa zmenšuje priepasť medzi neviditeľným a viditeľným, medzi Božím a ľudským. Ako hovorí apoštol Pavol v liste Rimanom: „Veď to, čo je v Bohu neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí...“ (Rim 1,20).

O múdrosti sa veľa hovorí už v Starom zákone. V Knihe prísloví čítame: „Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť“ (Prís 9,10). Tento verš môžeme pokladať za základ tej najsprávnejšej filozofie a najsprávnejšieho postoja k životu. Je pritom zaujímavé, že múdrosť, o ktorej sa hovorí v prvých deviatich kapitolách Knihy prísloví, je zosobnená. Ona sama pozýva všetkých do svojej školy a predstavuje sa ako prameň poznania vesmíru a ľudského života, lebo pochádza od Boha a hrala dôležitú úlohu v diele stvorenia.


KalendárKontakty

Chrám:
Mobil: 0904 738 603

Farský úrad:
Adresa: Exnárova 3, 040 22 Košice

Farár: o. Jozef Matejovský
Telefón: 055 3053369
Mobil: 0904 529 824
@: ke.dargovskychhrdinov@grkatke.sk

Číslo účtu charity: 4350228409/3100

Kaplán: o. Milan Kmec
Mobil: 0911 711 823


Kontakt: tel. 055 3053369, mob. 0904 529 824, email: ke.dargovskychhrdinov@grkatke.sk                                                                                                                     Počet prístupov:674308